HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art. 1.
Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden. Het wordt bij volstrekte meerderheid (de helft plus 1) uit leden, welke op de vergadering aanwezig zijn, gekozen. De functies van het bestuur worden onderling verdeeld, doch met goed vinden van de op de vergadering aanwezige leden.
Art. 2.
De voorzitter leidt de vergadering. De secretaris is belast met het bijhouden van de registers, het samenstellen der notulen en het opmaken van het jaarverslag. De penningmeester is belast met de inning der contributies, het beheer der gelden en het doen van betalingen. Alle uitgaande brieven worden namens het bestuur door de secretaris getekend.
Art. 3.
De voorzitter belegt in overleg met de overige bestuursleden de te houden vergaderingen. In de ledenvergadering, aan het einde van het schietseizoen, heeft de verkiezing van het bestuur plaats, brengt de secretaris verslag uit en doet de penningmeester rekening en verantwoording.
Art. 4.
De contributie wordt in een ledenvergadering vastgesteld en zal worden berekend over 52 weken per verenigingsjaar.
Art. 5.
Bij de opheffing der vereniging wordt over de alsdan in kas zijnde gelden in een algemene vergadering beslist, terwijl mocht de vereniging schulden hebben, die eerst volgens artikel 1702 B.W. moeten worden aangezuiverd. Alleen wanneer tenminste 15 leden dit verlangen en daarvan schriftelijk kennis hebben gegeven aan het bestuur, kan een wijziging in de statuten worden vastgesteld. Hierover wordt alsdan in een buitengewone algemene ledenvergadering met tenminste 15 leden aanwezig, beslist.
Art. 6.
Wapens en munitie zullen op het schietterrein respectievelijk lokaal aanwezig zijn. De commissie aangewezen voor het materiaal beheer draagt hiervoor de zorg.
Art. 7.
Het bestuur bepaalt de plaats waar en de dagen waarop alsmede het tijdstip gedurende welke de schietoefeningen zullen worden gehouden. Gaan de schietoefeningen niet door dan zal dit door het bestuur kenbaar worden gemaakt.
Art. 8.
Elk lid schiet minimaal één serie. Een serie bestaat uit 10 schoten voor pistool / revolver en 20 schoten voor geweer. Een eenmaal begonnen serie moet zonder onderbreking worden afgeschoten. Voor het verschieten van een serie wordt maximaal 20 minuten toegestaan.
Art. 9.
Gedurende de oefeningen zijn de leden verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van de door het bestuur aangewezen baancommandanten, die tijdens de oefeningen aanwezig zijn.
Art. 10.
Niemand mag zich zonder toestemming van de baancommandanten naar de waarnemingspost c.q. schietstand begeven.
Art 11.
De wapens mogen niet anders dan in de richting van de schijf geladen worden.
Art. 12.
De baancommandanten hebben het recht een lid niet tot de oefening toe te laten.
Art. 13.
Van de geschoten punten zal door de baangriffier aantekening worden gemaakt in het register.
Art. 14.
Uit de schutters, die de oefening geregeld bijwonen, worden door het bestuur de schutters gekozen om als korpsschutter aan wedstrijden deel te nemen. Het bestuur is omtrent hun keuze geen verantwoording schuldig. Indien een lid zich bereid heeft verklaard aan een wedstrijd als korpsschutter deel te nemen, moet hij bij verhindering minstens 2 dagen voor die te houden wedstrijd daarvan kennis geven aan de secretaris.
Art. 15.
Ieder lid is verplicht zich bij de penningmeester te voorzien van een afdruk der statuten en huishoudelijk reglement tegen de kostende prijs.
Art. 16.
Het bestuur is gerechtigd een schriftelijk gedane aanvraag tot toetreding als lid, zonder opgave van redenen aan de ledenvergadering, te weigeren.
Art. 17.
De toepassing van de wettelijke bepalingen waarin een lid een wapenvergunning kan krijgen wordt aangevuld met de bepaling, dat het in het bezit krijgen van een wapenvergunning mede afhankelijk is van de goedkeuring van het bestuur.
Art. 18.
De volgorde van het schieten regelt zich naar de presentielijst. Ieder lid is verplicht zich bij de houder van de presentielijst aan te melden.
Art. 19.
Nieuwe leden worden na vier opéénvolgende geregistreerde schietbeurten door het bestuur ingedeeld in klasse H, A, B of C. Het bestuur stelt ieder jaar de klasse-indeling, aan de hand van de bereikte resultaten, vast ( waartoe de secretaris de gegevens verstrekt ).
Art. 20.
Leden, welke zich naar het oordeel van het bestuur op de één of andere wijze niet behoorlijk gedragen, kunnen zonder meer worden geschorst. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen maar dit niet schriftelijk voor eind december bij de secretaris hebben gemeld, zijn nog minimaal 1 jaar contributie verschuldigd. Leden, welke hun contributie niet in januari over het lopende jaar hebben voldaan, kunnen worden geschorst. Bij het niet voldoen van de achterstallige schuld behoudt het bestuur zich het recht voor om het lid te royeren.
Art. 21.
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele materiële of immateriële schade toegebracht door en/of aan leden, voorzover deze aanspraken niet zijn verzekerd op de door het bestuur van de vereniging gesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, ten behoeve van de leden en het bestuur.
Alkemade, april 1998